About Us

 • Funding & Sponsorship
 • INFINTUS

  12 Zhujiang Road, Zhujiang New Town

  Tianhe District, Guangzhou 510623

  P. R. China

  E-Mail: saleservice@infinitus-int.com

 • Contact
 • For comments or suggestions, please contact us:

  Department of Bioinformatics, College of Life Sciences

  Zhejiang University, Hangzhou 310058

  P. R. China


  Telephone: +86 (0)571-88206499,400-800-1188

  Fax: +86 (0)571-88206133,020-3816800


  Home Page: http://www.cls.zju.edu.cn/binfo/

  Qilin Li: reekilynn@zju.edu.cn

  Hongjun Chen: chenhj@zju.edu.cn

  Ming Chen: mchen@zju.edu.cn